HELENEVEJ 24, 5000 ODENSE C
Ring til os: 66 11 35 31

Velkommen til "den nye" klinik

Velkommen til "den nye" klinik

Om os

Pr 1/9-2022 er Line Nørregård Pedersen ansat som Læge i klinikken og vil være tilgængelig for konsultationer på torsdage og fredage. 

Line er Speciallæge i Almen Medicin og været uddannet læge siden 2013. 

ÅBNINGSTIDER

Man-fre 8-16, (Tirs) 8-17. Kun konsultation efter forugående aftale

Telefontid, læger: 08.00 - 09.00

Telefontid, sekretær: 08.00-11.45, (Fredag) 08.00-11.00

 

VED AKUT BEHOV for læge Man-Tors kl 12.00-16.00  og fra Fredag kl 11.00 -16.00  kontaktes Lægernes telefonpasning, Odense: 6614 1433

 

Efter kl 16.00 og i weekender/helligdage kontaktes Lægevagten ved akut behov for læge på tlf: 7011 0707

RECEPTANMODNINGER

Drop in blodprøver

Minlæge - App

Patienttilgang

Hvem er vi

Christoffer Skovkjær Jensen Christoffer Skovkjær Jensen

Christoffer Skovkjær Jensen

Speciallæge i Almen Medicin

2012 Cand. med Syddansk Universitet, Odense

2020 Speciallæge i Almen Medicin

2022: Almentpraktiserende Læge

 

MEDLEMSKABER

- PLO (Praktiserende Lægers Organsation)

- DSAM (Dansk selskab for Almen Medicin)

- DAUS (Dansk Almenmedicinsk Ultralyds Selskab)

- DADL (Den almindelige danske lægeforening)

 

Læs mere →
Emil Hanson Emil Hanson

Emil Hanson

Speciallæge i Almen Medicin

2013 Cand. Med, Læge Syddansk Universitet, Odense

2020 Speciallæge i Almen Medicin

2022: Almentpraktiserende Læge

2021 - Underviser Speciallægeuddannelse til Almen Medicin

 

MEDLEMSKABER

- PLO (Praktiserende Lægers Organsation)

- DSAM (Dansk selskab for Almen Medicin)

- DADL (Den almindelige danske lægeforening)

 

Læs mere →
Dorthe Skriver Lorentzen Dorthe Skriver Lorentzen

Dorthe Skriver Lorentzen

Konsultationssygeplejerske

1992: Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Svendborg

1992-2005: Flere sygehusafd + Hjemmesygeplejerske, kommune

2005- : Konsultationssygeplejerske i Almen praksis

Læs mere →
Natasha Fogtmann Natasha Fogtmann

Natasha Fogtmann

Konsultationssygeplejerske

2012: Sygeplejerske fra Sygeplejeskolen i Odense

2012-2017: Flere afd, OUH + Hjemmesygeplejerske, kommune

2017- : Konsultationssygeplejerske, i Almen praksis

Læs mere →
Christina Mortensen Christina Mortensen

Christina Mortensen

Sekretær

Ansat i Lægehuset på Helenevej siden 2017

Læs mere →
Line Nørregård Pedersen Line Nørregård Pedersen

Line Nørregård Pedersen

Speciallæge i Almen Medicin

Ansat som vikar i lægehuset siden 1/9-2022

2013 Cand. Med, Læge Syddansk Universitet, Odense

2022: Speciallæge i Almen Medicin

 

 

Læs mere →

Information

Stærk smertestillende og beroligende medicin:

Der fornyes IKKE recepter på stærk smertestillende eller beroligende medicin pr. telefon eller e-konsultation.
HUSK at bestille tid i god tid inden pakningen er tom.

Cannabis produkter.

Vi finder ikke, at der aktuelt er fagligt belæg for på det nuværende vidensgrundlag at kunne udskrive recepter på cannabis.
Denne holdning støttes af Lægeforeningen og Dansk Selskab for Almen Medicin.

Klinikken er åben for tilgang af nye patienter.

Læs mere om tilmeldning på borger.dk

Privatlivspolitik for patienter

Udarbejdet af Praktiserende Lægers Organisation i samarbejde med advokatfirmaet Bruun og Hjejle.

Behandling af oplysninger

I forbindelse med Lægehuset Helenevej undersøgelse, diagnostik og behandling af dig som patient indsamler og behandler Lægehuset Ferritslev som dataansvarlig en række personoplysninger om dig. Dette er vi forpligtet til efter autorisationslovens kap. 6 og journalføringsbekendtgørelsen.

I denne privatlivspolitik beskrives, hvordan Lægehuset Helenevej behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger. 

Typer af oplysninger 

Lægehuset Helenevej indsamler og behandler følgende typer af personoplysninger om dig (i det omfang det er relevant for netop dig):

Almindelige kategorier af personoplysninger: 

 • Navn, adresse, evt. e-mailadresse, telefonnr., personnummer køn, familierelationer og sociale relationer, arbejdsrelationer og uddannelse [indsæt evt. andre oplysninger, som I indhenter i klinikken, og som ikke er nævnt i næste pkt.].  

Særlige kategorier af personoplysninger (”følsomme personoplysninger”): 

 • Helbredsoplysninger (f.eks. journaloplysninger, prøvesvar, tests, røntgenbilleder, scanningsvar mv.), seksuelle forhold, race eller etnisk oprindelse samt religiøse forhold. 

Formål

Lægehuset Helenevej behandler dine personoplysninger til følgende formål:

 • Lægehuset Helenevej´s undersøgelse, diagnostisk og behandling af dig
 • Udarbejdelse af lægeerklæringer 
 • Udarbejdelse af attester til brug for myndigheder, forsikringsselskaber mv.
 • Kommunikation med eller henvisning til andre sundhedspersoner, læger, sygehuse eller sygehuslaboratorier
 • Medicinordinationer, herunder udstedelse af recepter
 • Indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser
 • Indberetning af laboratorieprøver til sygehuslaboratorier
 • Afregningsformål
 • [indsæt andre formål, hvis relevant]
 • Overholde vores forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, herunder EU’s databeskyttelsesforordning, databeskyttelsesloven og anden relevant sundhedsretlig lovgivning, f.eks.
  • Dokumentationspligt
  • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen 
  • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder men ikke begrænset til at hindre uautoriseret adgang til systemer og oplysninger, hindre modtagelse eller distribution af ondsindet kode, standsning af overbelastningsangreb (denial-of-service-angreb) og beskadigelser af computersystemer og elektroniske kommunikationssystemer 
  • Undersøgelse af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
  • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
  • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
  • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter.
  • Statistiske undersøgelser og videnskabelig forskning
  • [indsæt andre forpligtelser i henhold til gældende lovgivning, hvis relevant]

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du personoplysningerne frivilligt. Du er ikke forpligtet til at give disse personoplysninger til os. Konsekvensen af ikke at give os personoplysningerne vil være, at vi ikke kan varetage formålene ovenfor, herunder at vi i nogle tilfælde ikke kan undersøge, diagnosticere eller behandle dig.

Kilder

I nogle tilfælde indsamler vi personoplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. sygehuse eller ved opslag i elektroniske journalsystemer. Vi behandler de modtagende oplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. 

Videregivelse af personoplysninger

Idet omfang det er nødvendigt for den konkrete undersøgelse, diagnosticering eller behandling af dig, vil dine personoplysninger blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • Der videregives oplysninger til andre sundhedspersoner, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuelt behandlingsforløb.
 • Der videregives oplysninger til RKKP (kliniske kvalitetsdatabaser), Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsdatastyrelsen (medicin, vaccinationer, utilsigtede hændelser og dødsfald), politi og domstole, sociale myndigheder, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring i det omfang, at der foreligger en pligt hertil ifølge gældende lovgivning.
 • Du har som patient adgang til dine egne oplysninger (indsigtsret).
 • Ved henvisning af patienter videregives oplysninger til de sundhedspersoner, hvortil henvisningen er sendt.
 • Ved indberetning af laboratorieprøver videregives prøverne til sygehuslaboratorierne.
 • Ved indberetning af oplysninger i forbindelse med afregning for patientbehandling videregives oplysninger til de regionale afregningskontorer.
 • Ved udstedelse af recepter videregives oplysninger til landets apoteker og Lægemiddelstyrelsen via FMK.
 • Ved indberetning til kliniske kvalitetsdatabaser.
 • I andre tilfælde videregives oplysninger til pårørende eller forsikringsselskaber.

Lovgrundlag for behandling og videregivelse af personoplysninger

Det juridiske grundlag for at indsamle, behandle og videregive dine personoplysninger er: 

 • Til brug for den almindelige patientbehandling indsamles, behandles og videregives almindelige personoplysninger i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(c) og (d), mens de følsomme personoplysninger indsamles, behandles og videregives i medfør af databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(c) og (h). 
 • Herudover er vi forpligtet til at behandle en række personoplysninger om dig ved den almindelige patientbehandling i medfør af autorisationslovens kap. 6, bekendtgørelse om sundhedspersoners journaler (journalføringsbekendtgørelsen) særligt §§ 5-10, samt sundhedslovens kap. 9. 
 • Oplysninger til brug for afregning for patientbehandling fremsendes en gang pr. måned til regionens afregningskontor efter reglerne i Overenskomst om almen praksissundhedslovens §60. 
 • Medicinordinationer på recepter samt vaccinationer sendes via IT-tjenesten FMK efter reglerne i sundhedslovens § 157 og bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler særligt kap. 3. 
 • Kliniske patientdata videregives til kliniske kvalitetsdatabaser efter reglerne i sundhedslovens §§ 195-196 og bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til kliniske kvalitetsdatabaser m.v. Data kan også videregives på baggrund af et konkret samtykke fra dig som patient.
 • Dine personoplysninger videregives alene til forsikringsselskaber med dit forudgående samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(a) og 9(2)(a). 
 • Dine personoplysninger videregives alene til dine pårørende med dit forudgående samtykke efter reglerne i sundhedslovens § 43. 
 • Ved afdøde patienter kan visse personoplysninger videregives til afdødes nærmeste pårørende reglerne i sundhedslovens § 45. 

Tilbagekaldelse af samtykke. Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket. Hvis du tilbagekalder samtykket, påvirker det ikke behandlingen forud for tilbagekaldelse af samtykket, herunder en videregivelse baseret på samtykke.

Brug af databehandlere

Dine personoplysninger behandles og opbevares hos vores databehandlere, som opbevarer dem på vegne af og efter instruks fra os. Lægehuset Ferritslev´s databehandlere er p.t.

 • NOVAX
 • DAK-E (digitale forløbsplaner)
 • DMDD, Webreq og Webpatient (bestilling af laboratorieprøver og opbevaring af borgerens svar på spørgeskemaer)

Opbevaringsperiode

Lægehuset Helenevej opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål.  Vi har dog i henhold til journalføringsbekendtgørelsen § 15 pligt til at opbevare disse i minimum 10 år efter seneste tilførsel til journalen. Der kan opstå tilfælde hvor vi er nødsaget til at opbevare dine personoplysninger i længere tid, f.eks. i forbindelse med en klagesag eller erstatningssag, hvor oplysninger i så fald vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt afsluttet. 

Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger – visse rettigheder, herunder retten til indsigt i personoplysninger, retten til at få ændret ukorrekte oplysninger, retten til at få slettet oplysninger, retten til at få begrænset oplysninger, retten til dataportabilitet, retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning (”profilering”). 

I forhold til sletning er denne rettighed dog modificeret af journalføringsbekendtgørelsen, der i § 14 bestemmer, at der ikke må ske sletning i patientjournaler, men alene rettelse, tilføjelse.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os i Lægehuset Helenevej.

Adresseoplysninger på klinikken:

Lægehuset Helenevej  

Heleneven 24, 5000 Odense C

Danmark

Dato: 01.04.2022